REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się Akademia Uczymy Dzieci Programować (dalej: „Akademią”). Akademia odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organizatorem Akademii jest Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej z siedzibą w Gdańsku ul. Kieturaiksa 10/21, NIP: 5833360802 REGON: 38374257800000 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000791944, reprezentowana przez Annę Świć – Prezesa Zarządu.
 3. Stroną internetową Akademii jest https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/

II. Czas trwania Akademii

 1. Akademia realizowana jest od dnia 01.10.2018 r. w trybie ciągłym.
 2. Okres realizacji Akademii może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie  Akademii.

III. Adresaci i cel Akademii

 1. Akademia adresowana jest do szeroko rozumianej edukacji – nauczycieli i edukatorów (dalej: „Uczestnicy”), a także ich podopiecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych placówkach o charakterze edukacyjnym, a także każdej innej osoby zainteresowanej tematyką programowania i robotyki.
 2. Głównym celem Akademii jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa klasy 4-8) i niezależnie od realizowanych aktualnie treści (np. edukacja matematyczna, artystyczna, językowa, artystyczna), a także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i edukatorów oraz innych osób zainteresowanych poprzez dostarczenie darmowych materiałów edukacyjnych oraz kursów on-line, w tym płatnych, certyfikowanych kursów on-line. Realizacja celu Akademii przyczyni się do:
  1. podniesienia kompetencji miękkich dzieci takich jak rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań, a także oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami;
  2. podniesienia kwalifikacji nauczycieli i edukatorów w zakresie wykorzystywania w prowadzonych przez nich zajęciach nowoczesnych technologii;
  3. upowszechnienie wiedzy i umiejętności z zakresu programowania i robotyki.

IV. Uczestnictwo w Akademii

 1. Akademia skierowana jest do nauczycieli i edukatorów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz w klasach 4-8 szkoły podstawowej, a także każdej innej osoby zainteresowanej tematyką programowania i robotyki.
 2. Przeglądanie treści zamieszczonych na stronie https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/ oraz pobranie scenariuszy zajęć lekcyjnych nie wymaga założenia konta.
 3. Odbycie kursów on-line, w tym płatnych, certyfikowanych kursów on-line, wymaga uprzedniego założenia konta na stronie https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/ w zakładce załóż konto. Brak zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Uczestnikowi skorzystania z oferowanych przez Organizatora kursów on-line.
 4. Uczestnictwo w Akademii jest nieodpłatne i dobrowolne, za wyjątkiem certyfikowanych kursów on-line, które są odpłatne i odbywają się po zakończeniu bezpłatnego kursu on-line, a po ukończeniu którego uczestnik otrzymuje imienny certyfikat jego ukończenia.
 5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Akademii w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego Uczestnika lub naruszenia przez niego warunków Akademii. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić na każdym etapie trwania Akademii.
 6. Certyfikowane, płatne kursy on-line odbywające się w ramach Akademii Uczestnik nabywa poprzez ich zakup w sklepie internetowym EDU-SENSE.pl. Warunki zamówienia płatnych, certyfikowanych kursów on-line uregulowane są w Regulaminie sklepu internetowego EDU-SENSE.pl, z którym można się zapoznać pod następującym linkiem https://edu-sense.com/pl/regulamin .

V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator informuje, że uczestnictwo w Akademii jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika Akademii przekazanych w formularzu logowania jest Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej z siedzibą w Gdańsku ul. Kieturaiksa 10/21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000791944, NIP: 5833360802, REGON: 38374257800000, zwana dalej: „Administratorem”. Uczestnik Programu może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Gdańsk ul. Kieturaiksa 10/21 lub e-mail: akademia@uczymydzieciprogramowac.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika Akademii jest umowa pomiędzy Uczestnikiem a Administratorem danych [dalej: Administrator], zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek założenia przez Uczestnika konta, akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i dla wykonania której przetwarzanie danych Uczestnika jest niezbędne.
 4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, w tym w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w kursach on-line i ściągania plików, wystawienia certyfikatu ukończenia płatnego kursu on-line oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy; wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze; wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa prawo telekomunikacyjne – w szczególności dział VII tej ustawy traktujący o tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych; zgoda – w sytuacjach gdy Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.
 6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią), Administrator informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Uczestnika.
 7. Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Administrator informuje, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych), podmiotom prowadzącym działalność płatniczą oraz pośredniczącym w płatnościach (banki, instytucje płatnicze), podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską); stronom trzecim - w przypadku korzystania przez Administratora z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością); organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez następujący okres:
  1. w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania;
  2. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
  3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie 10 lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
  4. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
  5. poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na Twój wniosek, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych Uczestnika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 11. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Uczestnika, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 14. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

VI. Prawa autorskie do materiałów Organizatora udostępnionych w ramach Akademii

 1. Wszelkie materiały umieszczone na stronie internetowej Akademii, a w szczególności udostępnione tam pliki oraz scenariusze stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Organizatora.
 2. Organizator w momencie akceptacji przez Uczestnika Regulaminu udziela Uczestnikowi nieograniczoną w czasie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nieodpłatną licencję na korzystanie na własny użytek Uczestnika umieszczonych na stronie internetowej Akademii materiałów, za wyjątkiem materiałów składających się na płatne, certyfikowane kursy on-line, a w szczególności udostępnionych tam plików oraz scenariuszy.
 3. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
  1. prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów techniką drukarską;
  3. wielokrotne wprowadzenia do pamięci dowolnej liczby komputerów, lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej, wprowadzanie do sieci telekomunikacyjnych;
  4. wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie w ramach prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 4. Organizator może wypowiedzieć licencję w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja Uczestnika w treść lub formę materiałów umieszczonych na stronie internetowej Akademii, a w szczególności udostępnionych tam plików oraz scenariuszy stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Organizatora.

VII. Rezygnacja z udziału w Programie

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Akademii poprzez usunięcie utworzonego konta. Rezygnacja z płatnych, certyfikowanych kursów on-line odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie sklepu internetowego EDU-SENSE.pl, z którym można się zapoznać pod następującym linkiem https://edu-sense.com/pl/regulamin.

VIII. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. problemy w przebiegu Akademii, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
 2. przerwy lub inne problemy w przebiegu Akademii zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności związane z działanie dostawców usług internetowych. 

IX. Postanowienia ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany Regulaminu i zasad realizacji Akademii. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie  https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/ oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika w momencie założenia konta.
 2. Regulamin Programu jest dostępny na stronie https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/  oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail akademia@uczymydzieciprogramowac.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy. 
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. 
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Regulaminem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda.
Na stronie internetowej
wykorzystujemy pliki cookies.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies oraz przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności